Kuratórium

Az alapítvány kezelője és képviselője

Az alapítvány kezelője az 5 tagú kuratórium, amely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A kuratórium elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozatlan időre.

A kuratórium tagjait az alapító kéri fel olyan személyek közül, akik eddigi szakmai életútjukkal, tudományos és oktatási tevékenységükkel köztiszteletben állnak és a számítástechnikai oktatás, regionális fejlesztés, valamint az információs társadalomra való felkészítés iránti elhivatottságuktól indíttatva ezen megbízatásukat elvállalják.

A kuratórium elnöke

  • Dr. Hajdu András

A kuratórium tagjai

  • Dr. Sztrik János
  • Dr. Halász Gábor
  • Molnár Ferenc Tamás
  • Salga Péter

A kuratórium elnöke egy személyben jogosult az alapítvány képviseletére, akadályoztatása esetén az általa esetenként megbízott kuratóriumi tag jogosult a képviseletre.

A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze, az ülés napirendjének egyidejű, írásbeli közlésével, annak időpontját megelőzően legalább 5 nappal.

A kuratórium ülései nyilvánosak.

A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon mind az öt kuratóriumi tag jelen van.

A kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve az alapítvány kötelezően elkészítendő éves beszámolóját, továbbá a közhasznúsági jelentését, amelynek elfogadásához egyhangú határozat szükséges.

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv a kuratórium határozatait szó szerint tartalmazza, amelyet a tagok mindegyike aláír. A tagok ellenvéleményüket a jegyzőkönyvhöz csatolhatják.

A kuratórium határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, továbbá a határozatot támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye is).

A kuratórium a határozatait a Debreceni Egyetem Informatikai Karának hirdetőtábláján (Debrecen, Kassai út 26. szám) teszi közzé.

A kuratórium a határozatait az érintettekkel a határozathozatalt követő 8 napon belül közvetlenül, írásban is közli.

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba - figyelemmel arra, hogy az ülések nyilvánosak - bárki betekinthet. Az iratokba történő betekintést az alapítvány székhelyén, Dr. Hajdu András kuratóriumi elnöknél írásban kell kezdeményezni, aki a kérelem átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles a kérelmezőt értesíteni arról, hogy a kért iratot/iratokat mikor és hol tekintheti meg. Az iratokba történő betekintést a kérelemnek a kuratórium elnöke által történt átvételétől számított 15 munkanapon belüli időpontban kell biztosítani. Az iratokba az alapítvány székhelyén lehet betekinteni.

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 26. 17:51