Integrált kutatói utánpótlásképzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein

Projekt azonosító száma: 
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002

A projektről:

Projektünk célja felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása az informatika és a számítástudomány diszciplináris területein, egy, az ELTE, a DE, a PPKE és az SZTE megfelelő intézményeiből álló konzorcium keretében. A projekt megvalósulási helyszínei Budapest, Debrecen és Szeged.

A projektben olyan eszközrendszert alakítunk ki, amely egyrészt lehetővé teszi, másrészt biztosítja BSc, MSc, PhD hallgatók, doktorjelöltek és predoktorok oktatási és kutatási tevékenységének eredményesebbé tételét, tehetséggondozását, valamint a tehetséggondozást végző oktatók, kutatók mentori munkájának sikeresebbé tételét. A kitűzött feladatok mind az egyes partner intézményekben létező (vagy megvalósításra kerülő) tudományos műhelyek fejlődését, mind a konzorcium mint egész közös fejlődését szolgálják. Ennek megfelelően egyedi, a partnerekre, illetve a konzorcium egészére vonatkozó, az integrációt segítő tevékenységek együttesét határoztuk meg.

A megvalósítandó feladatok, az intézményközi együttműködés érdemben szolgálják a hazai kutatói utánpótlásképzést. A tervezett projekt központi elemei az ún. műhelyek, illetve tematikus csoportok. A műhelyek lehetnek tematikus kutatás és kapcsolódó tevékenységek megvalósítását szolgáló szakmai csoportok, illetve a promóciót elősegítő és támogató közösségek. A tematikus kutatási műhelyek az egyazon vagy rokon tudományterületeken kifejtett kutatási tevékenységhez kapcsolódnak. A műhelyekben szenior mentorok és mentorok felügyelik és munkájukkal elősegítik, hogy az adott szakterületeken biztosítva legyen a kutatói- és hallgatói utánpótlás a képzés minden szintjén, beleértve a doktorjelölti szintet is. A műhely – partneri és konzorciumi szinten - tevékenységéről informálja és megszólítja a megfelelő célcsoportokat tematikus kutatási- és kutatóképzési pályázatok (ösztöndíj kiegészítés, célfeladat) formájában, illetve tájékoztató szakmai rendezvények, workshopok, konferenciák, tréningek keretében. A műhely biztosítja, hogy a megfelelő teljesítményt felmutató, érdeklődő és elkötelezett hallgatók és fiatal kutatók számára megfelelő képzést nyújt. A szenior mentorok és mentorok (oktatók, témavezetők) tevékenységükért az engedélyezett lehetőségeknek megfelelő juttatást kapnak. A műhely tagjainak tanulmányútjait, aktív konferencia- és egyéb rendezvényen való részvételét a műhely biztosítja, különös tekintettel a kutatói utánpótlásképzésbe bevont személyekre. A partnerintézmények műhelyeket hozhatnak létre, amelyek konzorcium- szintűek, illetve partner-specifikusak lehetnek. A műhelyek, illetve a tematikus csoportok a projekt tartama alatt változhatnak, átalakulhatnak, új műhelyek jöhetnek létre. Azok a perspektivikus és fontos témák, amelyek reprezentáltságukban nem érik el egy műhely nagyságát, tematikus csoport formájában azonosíthatják magukat. A tervezett tematikus műhelyek az informatika és a számítástudomány kurrens és jelentős területeit reprezentálják. Ezek közé tartozik többek között az adattudomány, a képfeldolgozás, a szoftvertechnológia és a szoftverfejlesztés, a hálózatok, az informatikai biztonság, a beágyazott rendszerek, a számítógépes modellezés és diszkrét optimalizálás, párhuzamos és nagyteljesítményű architektúrák, illetve a nagy hatékonyságú számítások, valamint a nem-konvencionális számítási modellek és megközelítések területe. A szakmai műhelyek nemzetközi kapcsolataikat saját maguk alakítják, azonban a konzorcium mint egység is hangsúlyt fektet nemzetközi tevékenységére, a kapcsolati háló építésére. A partnerek promóciós műhelyei segítik a célcsoportok megszólítását (nyílt napok, az egyes szinteken való munkát népszerűsítő és az együttműködést serkentő rendezvények, télinyári iskolák, workshopok, konferenciák). A promóciós műhely részt vesz az évenkénti, a nagyközönségnek szóló ismertetést szolgáló rendezvény megvalósításában, illetve tréningek biztosításában: pl. a képzők képzése, azaz, olyan workshopok, amelyeken kapcsolódó vagy együttműködő műhelyek tagjai és nemzetközi partnereik az aktuális kutatási trendekről és a kutatási módszerekről folytatnak eszmecserét. Bár a projekt szervezeti kereteinek központi elemei a műhelyek, a már meglévő tehetséggondozási-utánpótlás-nevelési formákat (TDK, szakkollégiumok) közvetve vagy közvetlenül támogatjuk és építünk rájuk. A részfeladatok meghatározásában külön hangsúlyt fektetünk a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztésére a pályázati kiírásban megjelölt előírásoknak megfelelően (módszertani-tantervi fejlesztések, kiváló oktatók-kutatók bevonása a képzésbe, doktori programok bővítése, stb.). Tehetséges hallgatókat vonunk be a képzési és kutatási folyamatba, gondoskodunk a kutatási készségfejlesztésről a kutatói utánpótlás esetében. Támogatjuk a tudományos utánpótlás programba bevont hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók különböző típusú képzésekben, tréningeken való részvételét. Külön figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségre.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2017.09.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
2021.08.31.

Konzorciumi partnerek

Tematikus műhelyek

Belső pályázat (belépés után érhető el)

  • Hallgatóknak
  • Doktoranduszoknak
  • Fiatal kutatóknak
  • Oktatóknak, kutatóknak